ورود کاربر     مرا با یاد داشته باش؟
 + ثبت نام

مقالات تصادفی
ﭼﻜﻴﺪﻩ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دو ﻧﻮع ﺣﻠﻮا ارده ﺳﻨﺘﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ روی ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮی رﻃﻮﺑـﺖ،
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﭼﺮﺑﯽ، ﻗﻨﺪ ﮐﻞ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ) و ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﯿﮑﯽ (ﺳﻪ ﺻﻔﺖ ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه، ﺑﺎﻓﺖ و رﻧﮓ) اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آزﻣـﺎﯾﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾـﻞ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ ای داﻧﮑﻦ در ﺳﻄﺢ آﻣـﺎری 5 درﺻـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻠﻮا ارده ﺻﻨﻌﺘﯽ دارای رﻃﻮﺑﺖ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﭼﺮﺑﯽ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ و ﻗﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻠﻮای ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﯿﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻠﻮا ارده ﺳﻨﺘﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داری دارﻧـﺪ و ﻣـﺰه، ﺑﺎﻓـﺖ و اﻣﺘﯿـﺎز ﻧﻬـﺎﯾﯽ اﻣﺘﯿـﺎز
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﺪا ﺷﺪن روﻏﻦ در ﺣﻠﻮا ارده ﺳﻨﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﻠﻮا ارده ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﯿﻮن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻠﻮا ارده ﺳﻨﺘﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﯿﺰان ارده، ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و آب ﭼﻮﺑﮏ ﻣﺼﺮﻓﯽ، روش ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ اﺧـﺘﻼط ﻓﺮﻣـﻮل ﻣﺤـﺼﻮل ﻧﯿـﺰ در اﯾـﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ورود
شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:

ورود خودکارواژه رمز را فراموش کرده‌اید؟

عضو شوید
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
مقاله ها > 1-مقاله های فارسی > 2-1- مقاله های گوشتی > ماهی مرکب را بیشتر بشناسیم
ماهی مرکب را بیشتر بشناسیم
نوشته شده توسط Saeidnia در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۱ (7550 بار خوانده شده)

ماهي مركب يكي از ماهيان بي مهره خليج فارس مي باشد كه هر ساله صد ها تن از اين ماهي ارزشمند توسط صيادان صيد و بعد از عمل آوري در شركت هاي فرآوري بصورت كامل يا فيله شده به كشورهاي دور يا نزديك صادر مي شود . در استان بوشهر فصل صيد اين ماهي از بهمن ماه هر سال شروع و تا ارديبهشت ماه سال بعد ادامه دارد و به عنوان يكي از محصولات غير نفتي علاوه بر اشتغال زايي ، فرآوري و صادرات آن باعث ارز آوري مي شود .اين ماهي از راسته هشت پايان و تيره سرپايان با نام علمي Sepia pharaonis  داراي هشت عدد پا ( شش عدد كوتاه و 2 عدد بلند ) يك جفت چشم ، يك  دهان با دو دندان غير فكي ، بدن كيسه مانند به شكل اتو مي باشد كه در قسمت پشتي اين ماهي  Cattle Bone  قرار دارد كه استخواني بيضوي شكل و اسفنجي فرم است . كه علاوه بر تثبيت شكل جانور باعث محافظت از ارگانها و احشاء داخلي مي شود .

اين قسمت در گويش محلي كف دريا ناميده مي شود و استخوان گونه هاي ديگر sepia مثل Sepiella maindroni   و   Sepia  esculenta  را نيز شامل مي شود .

به منظور آماده سازي يا فرآوري  Cuttle bone  آن را از قسمت پشتي برداشته و با آب شستشو مي دهند سپس آنرا در مقابل نور خورشيد خشك مي نمايند و شب هنگام در معرض رطوبت شبانه قرار مي دهند تا بو و عطر ماهي خود را از دست بدهد ، اين قسمت به صورت تازه نيز قابل استفاده است .

مزه آن كمي شور است ، رنگ آن سفيد و قوام اسفنجي دارد ، مانند خود ماهي طبع بسيار گرمي دارد و بر روي فعاليت هاي كبد ، كليه و كانال گوارشي موثر است . باعث تنظيم كاركرد كليه و كبد مي شود . توليد اسيد معده را كاهش مي دهد ، ترشحات لوكوسي بافت هاي پر خون را كاهش مي دهد ، رطوبت را جذب كرده و با انقباض عروقي باعث جلوگيري از خونريزي مي شود  و در درمان عفونت هاي اگزودايي پوست موثر است . كاربرد آن در درمان خونريزي و ايستايي رحم نيز مشاهده شده است .

مقدار مصرف و روش تجويز :

روزانه 12-6 گرم در آب جوشيده و يا 3-5/1 گرم پودر آن در هر نوبت بلعيده شود . در مصارف خارجي بمنظور جلوگيري از خونريزي هاي ناشي از ضربه و يا جلوگيري و درمان عفونت هاي اگزودايي پوست از پودر آن به مقدار كافي بصورت موضعي استفاده مي شود .

اين پودر در زماني كه يبوست وجود دارد نبايد به صورت خوراكي تجويز شود .

قابل ذكر است كه مردمان بوشهر سالهاست كه به خواص دارويي  Cuttle Bone   پي برده اند و از پودر آن در زمان خونريزي هاي ناشي از ضربه و درمان عفونت هاي خارجي استفاده مي نمايند ، بوميان منطقه پودر آن را با دان و غذاي طيور و دامهاي خود مخلوط مي نمايند كه علاوه بر تنظيم كاركرد كبد و كليه و كاهش توليد اسيد معده و ساير خواص مربوطه بدليل سرشار بودن از كلسيم  ) Ca ) و ساير مواد معدني ، تاثير بسزايي در رشد و سلامت دام و طيور دارد .

 

ترجمه : دكتر فرشاد پور مير بلوك جلالي – دكتر علي زمردي

منبع

مصرف کننده ، تخصص ، مشارکت

سایر مقالات
مقاله قبلی سوسيس و كالباس تاثیر باکتریهای اسید لاکتیک بر گوشت و فراورده های آن مقاله بعدی
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم