ورود کاربر     مرا با یاد داشته باش؟
 + ثبت نام

مقالات تصادفی
ﺧﻼﺻﻪ
ﭘﻠﯿﻤﺮﻫــﺎی ﺑﯿﻮاﮐﺘﯿــﻮ ﻏﯿﺮﻣﻬــﺎﺟﺮ(NMBP) دﺳــﺘﻪ ای از ﭘﻠﯿﻤﺮﻫــﺎ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﮐــﻪ دارای ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﺑﯿﻮﻟــﻮژﯾﮑﯽ ﻫــﺴﺘﻨﺪ ﺑــﺪون اﯾﻨﮑــﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒــﺎت ﻓﻌــﺎل
آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﻠﯿﻤﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨـﺪ. اﯾـﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺷـﺎﻣﻞ آﻧﺰﯾﻤﻬﺎ،ﭘﭙﺘﯿـﺪﻫﺎ، ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫـﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳـﯿﻦ ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ وﻟـﯽ اﻏﻠـﺐ آﻧـﺰﯾﻢﻫـﺎ ﻫـﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫـﺎ ﺗﺜﺒﯿـﺖ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ. ﮐـﺎرﺑﺮد ﭘﻠﯿﻤﺮﻫـﺎی ﺑﯿﻮاﮐﺘﯿـﻮ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪی ﻫـﺎی ﺑﯿﻮاﮐﺘﯿـﻮ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از زﯾـﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﻫــﺎی ﺑــﺴﺘﻪ ﺑﻨــﺪی ﻫــﺎی ﻓﻌــﺎل ﻣﺤــﺴﻮب ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ و ﺑــﻪ دو دﺳــﺘﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫــﺎی ﺑﯿﻮاﮐﺘﯿــﻮ ﻣــﺼﻨﻮﻋﯽ و ذاﺗــﯽ ﺗﻘــﺴﯿﻢ ﻣــﯽ ﮔﺮدﻧــﺪ. از روش
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮدن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻌـﺎل ﯾـﺎ ﺗـﺎﺑﺶ اﺷـﻌﻪ ﻓـﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺟﻬـﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫـﺎی ﺑﯿﻮاﮐﺘﯿـﻮ ﻣـﺼﻨﻮﻋﯽ و از ﻣـﻮادی ﻧﻈﯿـﺮ ﭘﻠـﯽ اﺗـﯿﻠﻦ ﮔﻼﯾﮑـﻮل ( PEG
)، ﭘﻠﯽ ﻻﮐﺘﯿﮏ اﺳﯿﺪ و ﮐﯿﺘﻮزان ﺑﺮای ﺗﻬﯿـﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫـﺎی دارای ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺑﯿﻮاﮐﺘﯿـﻮ ذاﺗـﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﻮرد آﺧـﺮ از اﻫﻤﯿـﺖ و ﮐـﺎرﺑﺮد ﺑﯿـﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ورود
شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:

ورود خودکارواژه رمز را فراموش کرده‌اید؟

عضو شوید
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
اوره چیست؟!
نوشته شده توسط Babak در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۳ (17091 بار خوانده شده)
اوره یک مولکول آلی کوچک با فرمولCO )2 NH2 ( سفید رنگ و متبلور می باشد این ماده محصول نهایی اصلی کاتابولیسم پروتئین در بدن و جزئ مشترک بین خون و سایر مایعات بدن است . آمونیاک تولید شده از کاتابولیسم پروتئین در بدن بسیار سمی بوده برای جلوگیری از سمیت آن ماهیها مستقیما آمونیاک رادفع می کنند و پرندگان آمونیاک را به اسید اوریک تبدیل می کنند وپستانداران عالی آن را به اوره تبدیل کرده از طریق ادرار دفع می کنند .در موارد اختلال کبدی مثلا هنگام سیروز و یا هپاتیت مقادیر بالای آمونیاک خون منجر به تولید علایم و نشانه های بالینی می گردد. در افراد بالغ طبیعی میزان مصرف نیتروژن معادل میزان دفع آن می باشد . تعادل مثبت نیتروژن یا مصرف بیشتر آن در مقایسه با دفع نیتروژن در هنگام رشد و حاملگی مشاهده می شودو تعادل منفی نیتروژن یا دفع بیشتر آن به دنبال جراحی ، سرطان پیشرفته و کواشیوکور و یا ماراسموس رخ می دهد. عموما میتوان گفت هر یک از واکنشهای چرخه اوره با یکی از ناهنجاریهای متابولیکی ارتباط دارند. زیادی اوره در بدن انسان موجب ناهنجاریهایی مانند ابتلا به بیماری ایدز – از کار افتادن کلیه ها و عوارض ناشی از آن- ابتلا به سرطان کیسه صفرا و نقرس می شود.

واکنش هاو ترکیبات واسط بیوسنتز اوره

با توجه به اهمیت میزان اوره در بدن ( مثل هر ماده دیگر) میزان اوره موجود در شیر را که یک غذای اصلی و ضروری برای همه بخصوص کودکان و افراد مریض و پیر است بررسی میکیم ومطالبی در مورد اوره شیر وعوامل موثردرمقدار آن ، ترجمه شده ازمقاله Dr .James D.ferguson) ) می آوریم . .
اوره
نام‌های بکار رفته : رزین کربامید ـ ایزوره ـ کربونیل‌دی‌آمید ـ کربونیل‌دی‌آمین .
وزن مولکولی : 06/60
فرمول شیمیایی :2CO (NH2)

شناسایی خطرات
استنشاق
تنفس مداوم موجب سوزش و نشانه‌هایی مانند سرفه و تنگی نفس می‌شود و ممکن است جذب جریان خون با نشانه‌هایی مانند قورت دادن بشود .
قورت دادن
سبب سوزش در معده شده و ممکن است نشانه‌هایی مانند تهوع استفراغ و اسهال داشته باشد . همچنین ممکن است موجب سر درد ، پریشانی و کاهش الکترولیت بدن بشود .
تماس با چشم
موجب قرمز شدن ، خارش و درد در چشم می‌شود .
تماس با پوست
علایمی مانند قرمز شدن ـ خارش و درد می‌دهد .
مواجه شدن زیاد (طولانی)
مطلعه بر روی 67 کارگر در یک محیط یا جریان هوایی که غلظت بالای اوره داشت ، شیوع اختلال در متابولیسم پروتئین ، تعدیل اتساع ریوی و کاهش وزن مزمن را نشان داد .
حساسیت زیست
افراد فوق‌العاده حساس با مشکلات پوستی یا چشم ، اختلال کلیه و تنگی نفس ، باید قبل از قرار گرفتن در معرض گرد اوره تائیدیه پزشکی داشته باشند .

اقدام به کمک‌های اولیه
استنشاق
به هوای تازه ببرید . اگر نفس نمی‌کشد ، تنفس مصنوعی بدهید . اگر نفس کشیدن مشکل است اکسیژن بدهید . پزشک را خبر کنید .
قورت دادن
با راهنمایی پرسنل پزشکی وادار به استفراغ کنید . از راه دهان به کسی که غش کرده است چیزی ندهید . پزشک را خبر کنید .
تماس با پوست
در حال در آوردن لباس و کفش فوراً با آب کافی و فشار به مدت 15 دقیقه بشویید لباس‌ها را قبل از استفاد مجدد بشویید و کفش‌ها را کامل تمیز کنید . اگر علایم بیماری دیده شد ، پزشک را خبر کنید .
تماس با چشم
فوراً با آب کافی و فشار به مدت 15 دقیقه شست‌و‌شو دهید . پلک بالا و پایین را بلند کنید . فوراً‌ پزشک را خبر کنید .

اوره چیست ؟
اوره یک مولکول کوچک آلی است که از نیتروژن ، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است . اوره جزء مشترکی بین خون و سایر مایعات بدن است . اوره از آمونیاک در کلیه و کبد ساخته می‌شود . آمونیاک طی متابولیسم بافت از شکستن پروتئین ساخته می‌شود . آمونیاک خیلی سمی است . اوره غیرسمی است و می‌تواند بدون ایجاد مشکلی به مقدار زیاد در بدن وجود داشته باشد . اگر اوره از آمونیاک ساخته نمی‌شد ما به سرعت مریض می‌شدیم . ما همیشه غذای دارای پروتئین می‌خوریم . برای جلوگیری از سمیت آمونیاک اول آمونیاک در کبد به اوره تبدیل می‌شود . سپس اوره بوسیله ادرار از بدن خارج می‌شود .
اوره به آسانی با آب به فضای بین بافت‌های بدن نفوذ می‌کند . اوره به آسانی از خون به شیر نفوذ می‌کند . اوره یک جزء اصلی شیر و قسمتی از نیتروژن غیر پروتئینی است که بطور طبیعی در شیر یافت می‌شود . غلظت اوره در خون متفاوت است . پروتئین و انرژی ورودی (به بدن) و ادرار خروجی در غلظت اوره تاثیر می‌گذارد . مصرف زیاد پروتئین در رژیم غذایی سطح اوره خون را بالا می‌برد . افزایش انرژی جذب شده اغلب غلظت اوره خون را پایین خواهد آورد . ازآنجایی که اوره به وسیله ادرار از بدن خارج می‌شود ، افزایش آب ورودی به بدن که ممکن است ساخت ادرار را افزایش دهد به پایین آمدن سطح اوره خون می‌انجامد . برعکس انتظار می‌رود با کم شدن آب غلظت اوره خون افزایش یابد . بنابراین اوره به پروتئین ، انرژی و آب ورودی به بدن حساس است . اوره خون در طول روز در نوسان است . غلظت اوره حدود 4 تا 6 ساعت بعد از صرف غذا بالاترین و درست قبل از غذا ، پایین‌ترین مقدار خود را خواهد داشت . از آنجایی که شیر روزی 2 یا 3 بار گرفته می‌شود ، اوره شیر ، مقداری کمتر از اوره خون در نوسان خواهد بود . در هر حال غلظت اوره نمونه‌های شیر صبح متفاوت از غلظت اوره نمونه شیر عصر می‌باشد . غلظت اوره نمونه‌های شیر بازتاب فاصله زمانی بین غذا و شیردوشی است . علاوه بر این تغذیه کلی مخلوط جیره غذایی متفاوت از تغذیه پراکنده جزء به جزء خواهد بود که در تغذیه جزء به جزء پراکنده غلظت اوره بیشتر از تغذیه با مخلوط رژیم غذایی کلی به شرح مصرف زیر خواهد بود .
در گاوهای شیری اوره خون نه تنها منتج از سوخت و ساز پروتئین بوسیله بافت‌های حیوان نشخوار کننده است ، بلکه کاتابولیسم پروتئین در شکمبه از طریق گوارش باکتریایی پروتئین شکمبه آمونیاک آزاد می‌کند که می‌تواند بوسیله باکتری روده مصرف شود یا جذب جریان خون شود . آمونیاک جذب شده به خون برای سم‌زدایی باید به اوره تبدیل شود . بنابراین در گاوهای شیری دو راه بالابرنده اوره خون وجود دارد . اولی گوارش پروتئین روده (شکمبه) ، دومی گوارش پروتئین بوسیله بافت‌ها .
کنترل آمونیاک شکمبه با مصرف غلات که بار میکروبی شکمبه را اصلاح می‌کند ، میسر می‌باشد . بنابراین در گاو علاوه بر متابولیسم انرژی و پروتئین بافت‌ها ، گوارش پروتئین و هیدرات‌های کربن شکمبه توسط باکتری‌ها نیز در غلظت اوره خون تاثیر خواهد گذاشت . افزایش کربوهیدرات‌ها در رژیم غذایی که موجب افزایش تولید میکروب شکمبه می‌شود ، آمونیاک شکمبه و اوره خون را کاهش خواهد داد . افزایش مقدار انرژی جذب شده از پروسه گوارش ، کاتابولیسم پروتئین را کم کرده در نتیجه سطح اوره خون را پایین‌تر می‌برد .
در مجموع اوره یک مولکول آلی کوچک است . غلظت (اوره) خون از کاتابولیسم پروتیئن ، انرژی و آب جذب شده تاثیر می‌پذیرد . هدف از تبدیل آمونیاک به اوره اصلاح سمیت آمونیاک و حمل عمده نیتروژن زیادی به خارج از بدن از طریق ادرار است . غلظت خون از انرژی جیره غذایی و پروتئین رسیده و عملکرد کبد و کلیه تاثیر می‌پذیرد .
از آنجایی که غلظت اوره خون با فاکتورهای زیادی تغییر می‌کند ، ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم گاوهایی که جیره روزانه یکسانی مصرف می‌کنند ، غلظت اوره یکسانی داشته باشند . ماده خشک ، آب جذب شده ، شیر ساخته شده ، پروتئین و انرژی مورد نیاز (در گاوها) متفاوت است که این در غلظت اوره موثر است . در هر حال تحقیقات نشان داده که میانگین غلظت اوره در یک گروه گاو در مقایسه با سطح اوره در گروه دیگر باید به رنج مخصوصی برسد . بنابراین غلظت اوره ممکن است مانند یک وسیله نشان دهنده ، برای تشخیص وضعیت پروتئین خوراک بکار رود .
نیتروژن اوره خون به آزادی قابل نفوذ به شیر و قسمتی از نیتروژن نرمال سازنده در شیر است .
ما با اندازه‌گیری اوره شیر می‌توانیم غلظت اوره خون را تخمین بزنیم . تمام فاکتورهایی که در غلظت اوره خون تاثیر می‌گذارند در غلظت اوره شیر تاثیرگذار هستند . از آنجایی که شیر مایعی است که به راحتی جمع‌آوری می‌شود و این عمل روزی دو مرتبه در مزارع انجام می‌شود ، اندازه‌گیری مقدار اوره شیر در تخمین سطح اوره خون مفید است .
تمام فاکتورهایی که در اوره خون تاثیرگذار هستند در اوره شیر نیز تاثیر می‌گذارند . این شامل پروتئین قابل هضم و غیرقابل هضم شکمبه ، انرژی دریافتی ، آب دریافتی ، عمل کبد و ادرار خروجی است . از آنجایی که شیر در طول روز ساخته می‌شود و در پستان گاو جمع می‌گردد ، ممکن است مقداری از تغییرهای ناگهانی که در غلظت اوره اتفاق می‌افتد را تعدیل کند . اگر شیر از پستان خالی گرفته شود ، در این حالت غلظت اوره خیلی نزدیک به غلظت اوره خون در همان زمان است .
در هر حال چون شیر در بین شیردوشی به غده پر می‌شود ، اوره نفوذی به فضای غده افزایش می‌یابد و غلظت اوره مقدار کمی متفاوت از غلظت اوره خون می‌شود .

آزمایش برای اوره شیر
غلظت اوره خون ممکن است به روش‌های زیادی گرفته شود . در یک روش آزمایش ، نمونه خون یا شیر گرفته شده و با استفاده از اسپکتروفتومتر برای اندازه‌گیری تغییر رنگ وقتی که معرف آلی اضافه شده به آن با اوره واکنش مخصوصی می‌دهد ، انجام می‌شود . معمولاً در این آزمایش از اوره آز استفاده می‌شود آنزیمی که مخصوص شکستن اوره به آمونیاک است . رنگی که بعداً استفاده می‌شود با آمونیاک واکنش داده و رنگ آبی تشکیل می‌دهد که می‌تواند بوسیله اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری شود . شدت رنگ آبی با غلظت اوره موجود در نمونه متناسب است .
روش دیگر استفاده از رنگ ماده دی‌استیل مونواکسیم است که با مولکول اوره واکنش داده و ایجاد رنگ صورتی می‌کند دوباره شدت رنگ صورتی با غلظت اوره محلول متناسب است .
سومین روش که در دسترس است ، وسیله سنجش (آز اوره )⁄pH است که با اوره واکنش داده رنگ زرد نارنجی را به سبز تیره تبدیل می‌کند که شدت رنگ سبز تیره متناسب با غلظت اوره می‌باشد . اخیراً چهارمین روشی که بکار می‌رود استفاده از تکنولوژی اشعه مادون قرمز است . تکنولوژی اشعه مادون قرمز به مدت طولانی برای اندازه‌گیری چربی و پروتئین شیر استفاده شده است . مولکول‌های آلی وقتی که گرم می‌شوند یک طیف اشعه مادون قرمز متناسب با آن مولکول ساطع می‌کند . طیف ساطع شده با غلظت مولکول موجود متناسب بوده و می‌تواند برای تشخیص محتوای نمونه استفاده شود .
سال گذشته مرکز DHIAF بکار گرفتن این تکنولوژی را برای تعیین اوره شیر شروع کرده است . این یک راه آسان و سریع برای اندازه‌گیری اوره شیر را موجب شد .

غلظت معمول اوره موجود در شیر
غلظت اوره شیر از گله‌ای به گله دیگر و در بین‌ گاوهای یک گله متفاوت است . انتظار می‌رود در میان گاوهای پنسیلوانیا اختلاف زیادی در MUN وجود داشته باشد . نمونه‌ها در آزمایشگاه PADHITA رنجی بین 5/0 تا 5/39 میلی‌گرم در دسی‌لیتر غلظت MUN نشان می‌دهد . (312005 نمونه از 1731 گاو) متوسط غلظت اوره در پنسیلوانیا mg/dL 14 می‌باشد با یک انحراف استاندارد 03/4 و معنی آن این است که 95 درصد گاوها مطابق DHIA باید نمونه‌ای با اوره mg/dL 20-6 داشته باشند . بدیهی است که اختلاف عمده‌ای بین گاوهایی که نمونه از آنها گرفته شده وجود دارد و این مفید بودن آزمایش MUN را زیر علامت سوال می‌برد .
اختلاف غلظت اوره در بین گله‌ها و گاوها نشان دهنده اختلاف گسترده پروتئین ، انرژی و آب دریافتی در گاوهای شیری و گله‌هاست . ایده فرمولاسیون جیره غذایی برای مطابقت با رژیم غذایی متعادل برای گوارش شکمبه و جذب مواد معدنی مورد نیاز برای نگهداری بافت‌های بدن و تولید شیر است . وقتی جیره‌های غذایی مطابق فرمولاسیون هستند آنها شامل مقدار قابل قبول پروتئین قابل هضم و غیرقابل هضم شکمبه و هیدرات کربن قابل تخمیر روده و سرعت جذب روده‌ای انرژی متابولیکی هستند. انتظار می‌رود با ارایه رنج مشخصی از ماده خشک دریافتی و تولید در یک گله از گاوها و با مصرف ترکیب مشخص جیره غذایی برای تولید مقدار معینی شیر ، مقدار MUN به رنج پیش‌بینی شده بیفتد . اگر مقدار MUN خارج از این رنج باشد، گمان می‌رود در تولید پروتئین مشکلی وجود داشته باشد .

روشهای تشخیص اوره افزوده به شیر
استفاده از پودر اوره از ( یا پودر سویای خام )
استفاده از اسپکترو فوتو متر( از روی شدت رنگ آبی بعد از افزودن ماده آلی )
استفاده از دی استیل مونواکسیم( تولید رنگ صورتی می کند )
طیف سنجی توسط اشعه مادون قرمز.
استفاده از کواکس رقیق شده :
مقدار 2میلی لیتر شیرمشکوک در یک لوله آزمایش ریخته و بر روی آن 1 میلی لیتر کواکس 7 بار رقیق شده اضافه کنید مقدار 2میلی لیتر شیرسالم نیز در یک لوله دیگر ریخته و بر روی آن 1 میلی لیتر کواکس 7 با رقیق شده اضافه کنید (بعنوان شاهد) ظهور رنگ زرد نشانه وجود اوره در شیر می باشد . شدت رنگ زرد متناسب با مقدار اوره موجود در شیر می باشد.
بررسی تاثیر افزودن اوره به شیر در دانسیته و پروتئن آن
اضافه کردن اوره به شیر برای پوشاندن آب اضافی شیر توسط افرا د سود جو انجام می شود برای بررسی این مورد مقداری از شیر خام قبل وبعد از افزودن اوره به شیر آزمایش شد . افزودن 0.1درصد و0.2درصد اوره به شیر دانسیته شیر را بترتیب 2.12 و 4.14 واحد و پروتئین آن را بترتیب 0.15 و0.28درصد اضافه نشان میدهد.
* اوره مصرفی در این آزمایش کود کشاورزی با 46٪ اوره بود.
ردیف دانسیته قبل دانسیته بعد اختلاف دانسیته پروتئین قبل پروتئین بعد اختلاف پروتئین درصد اضافه شده
1 4/30 5/32 2/1 82/2 92/2 1/0 1
2 4/29 9/31 5/2 82/2 02/3 2/0 1
3 4/29 9/31 5/2 82/2 02/3 2/0 1
4 9/28 2/31 3/2 82/2 12/3 3/0 1
5 8/30 7/32 9/1 82/2 92/2 1/0 1
6 6/28 7/30 2/1 73/2 82/2 1/0 1
7 30 8/31 8/1 82/2 92/2 1/0 1
8 30 8/31 8/1 82/2 02/3 2/0 1
9 3/30 4/32 1/2 82/2 92/2 1/0 1
جمع میانگین 1/19
12/2 4/1
15/0

ردیف دانسیته قبل ازافزودن اوره دانسیته بعد ازافزودن اوره اختلاف دانسیته پروتئین قبل ازافزودن اوره پروتئین بعد ازافزودن اوره اختلاف پروتئین قبل و بعد درصد اضافه شده
1 4/29 4/33 4 82/2 12/3 3/0 2
2 4/29 4/33 4 82/2 12/3 3/0 2
3 8/30 35 2/4 82/2 12/3 3/0 2
4 6/28 33 4/4 73/2 92/2 2/0 2
5 3/30 5/34 1/4 82/2 12/3 3/0 2
جمع میانگین 7/20
14/4 4/1
28/0

مصرف کننده ، تخصص ، مشارکت

سایر مقالات
مقاله قبلی اسیدهای چرب ضروری رنگهای خوراکی مقاله بعدی
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم